Define arama yönetmeliği ve Yasaları - İstanbul Dedektör Teknolojileri Merkezi

Ürün Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Define arama yönetmeliği ve Yasaları

Hakkımızda > Bilgi & Paylaşım

Define Arama Yönetmeliği

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN


27 Ocak 1984  Tarihli 18294  Sayılı RESMİ GAZETE   

     AMAÇ :

      Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve belirtilen yerler dışında DEFİNE aramalarında. uyulacak esasları belirlemektedir.

      KAPSAM ;

        Madde 2 - Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu'nda define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

      DAYANAK :

      Madde 3 - Bu yönetmelik 2863 sayılı Kanun'un 6 ve 50 inci maddeleriyle; Medeni Kanun'un 698 ve 697 inci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

      KISALTMALAR :

      Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen :

"Bakanlık"; Kültür ve Turizm Bakanlığını, "Müze"; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri, ifade eder.

      MÜRACAAT :                                                           

      Madde 5 - Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler. .

      Madde 6 - Dilekçede arama maksadı. açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca, bu yerin ekili, dikili, meskun, gayri meskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait bulunduğu açıklanır.

      Madde 7 - Müracaat Dilekçesine :

      A)  Define Aranacak Sahanın. Yetkili ,teknik  elemana çizdirilmiş,  İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,       b)  Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,   c)  Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,

      d)  Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir.

        Madde 8 - Define aranacak yer 100 m2 yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.

      Madde 9 - Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığını en yakın müze müdürlüğüne tespit ettirir.

      Madde 10 - Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.

      Madde 11 - Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.

    DİĞER HÜKÜMLER :                                                                

Madde 12 - Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri  karşılamadığı  takdirde,  aradaki  fark  yevmiyelerin  %  50'sini  geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca. ödenir.

      Madde 13 -. Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tespit edilir.

      Madde 14 - Define arama yerini incelemeye gidecek Müze ihtisas elemanının harcırahı önceden, 12. ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise, arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır.

      Müze Müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.

      Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlileri verecekleri hak ediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para arayıcıya iade edilir.

      Madde 15 - Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.

      Madde 16 - Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

      Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.

      Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiç bir hak iddia edemez.

      Madde 17 - Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.                                                                   

      Madde l8 - Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa % 50'si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa % 40'ı arayıcıya,  % 10'u ise mülk sahibine verilir.

      KALDIRILAN  HÜKÜMLER :

      Madde 19 - 14 Eylül l973  gün ve 14655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Define Araştırılması ile ilgili Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

      YÜRÜRLÜK :

      Madde 20 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

      YÜRÜTME :

      Madde 21- Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.


Define Arama Yönetmeliğini Word (definearamayonetmeligi.docx formatında) indirmek (Download) için tıklayınız.


Geri dönmek ve tüm dedektör makalelerini görmek için buraya tıklayınız...

 
Copyright 2015. İstanbul Dedektör Merkezi Define ve Altın Arama Dedektörleri
İçeriğe dön | Ana menüye dön